Anja Wieland

Dipl. Physiotherapeutin, Dipl. Manual und FDM Ther

PHYSIOTHERAPIE ANJA WIELAND

Anja Wieland

Dipl. Physiotherapeutin, Dipl. Manual und FDM Ther

PHYSIOTHERAPIE ANJA WIELAND

Sprachen

Deutsch

Methoden

Physiotherapie, Kinesiologie

Symptome

Fersensporn, Achillessehnenprobleme

Physiotherapie, KinesiologieFersensporn, AchillessehnenproblemeDeutsch