Bettina Tschanz

Tai Ji und Qigong Lehrerin, Dipl. Shiatsutherapeut

Gesundheit im Zentrum

Bettina Tschanz

Tai Ji und Qigong Lehrerin, Dipl. Shiatsutherapeut

Gesundheit im Zentrum

Sprachen

Deutsch

Methoden

Shiatsu, Tai Chi

Symptome

Nervosität, Energiefluss

Shiatsu, Tai ChiNervosität, EnergieflussDeutsch